OBLIGACIONS DE L'USUARI

L’usuari s’obliga, amb caràcter general, a utilitzar la botiga, a adquirir els productes i a utilitzar cadascun dels serveis de la botiga de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic i el disposat en aquestes condicions generals i haurà, així mateix, d’abstenir-se d’utilitzar-los de qualsevol manera que pugui impedir, perjudicar o deteriorar el funcionament normal de la botiga per part dels usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de Cristina Pujolràs joies, els seus proveïdors, usuaris o en general de qualsevol tercer.